Şartlar & Koşullar

* Aşağıdaki “siteden yararlanma koşulları” siteden yararlanmaya başlanılmadan önce dikkatlice okunmalıdır.
gizlikameram.org sitesine giriş yapılması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş ve yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

1. Sözleşmenin Onaylanması
gizlikameram.org üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu eksiksiz olarak doldurmanız ve gizlikameram.org üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kararınıza göre üyelik formunun altında bulunan (Kabul ediyorum) veya (Kabul etmiyorum) butonunu tıklayınız.

2. Hizmetlerin Tanımı
gizlikameram.org sözleşmeyi onaylayan üyelerine, internet ortamında P.A. ve M.I mağaza hizmeti ile ürünler hakkında teknik bilgiler sağlamakta, online alışveriş yapılabilmesi, kullanıcı tarafından seçilen ürünlerin tedariği ve teslimatı hizmetlerini yüklenmektedir.

3. gizlikameram.org Üyelik Sistemi ve Gizlilik İlkesi
gizlikameram.org üyesi kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” ve “şifre”ye sahip olur. “Kullanıcı adı” üyeye özeldir ve aynı “kullanıcı adı” iki farklı üyeye verilmez. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. gizlikameram.org, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler üyenin onayı alınmadan başka üyelere açılmaz. Kullanıcının gizlikameram.org üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

4. Üyenin Yükümlülükleri
Üye gizlikameram.org servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
gizlikameram.org ortamında site geneline zarar verecek veya gizlikameram.org’u başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

gizlikameram.org tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere özel bilgilerin yer alabileceğini ve bu sebeple gizlikameram.org’un sorumlu olmayacağını,
Servislerinin kullanımı sırasında kendi üye bilgilerinden kaynaklanan nedenle yanlış adrese iletilecek ürünlerden gizlikameram.org’un sorumlu olmayacağını,
gizlikameram.org’te sunulan hizmetlere gizlikameram.org tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda gizlikameram.org’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
Üye verilerinin gizlikameram.org’un ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb.durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü gizlikameram.org’un sorumlu olmayacağını,
Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
gizlikameram.org servislerini kullanarak elde edilen hizmetlerin kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı gizlikameram.org’ten tazminat talep etmemeyi,
gizlikameram.org’ten izin almadangizlikameram.org servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
Kurallara aykırı davrandığı takdirde gizlikameram.org’un gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
gizlikameram.org’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
Üye “kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını,
Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,
Kabul ve taahhüt etmiştir.

5.gizlikameram.org ’a Verilen Yetkiler
gizlikameram.org herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı gizlikameram.org’in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. gizlikameram.org, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.
gizlikameram.org, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.
gizlikameram.org, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:
Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda
Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda
Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda
gizlikameram.org üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı gizlikameram.orgsorumlu tutulmayacaktır.
gizlikameram.org kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
gizlikameram.org üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
gizlikameram.org, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir.
gizlikameram.org üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. gizlikameram.org ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. gizlikameram.org Kayıtlarının Geçerliliği
Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda gizlikameram.org’un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten gizlikameram.org kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Uygulanacak Hükümler
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK ve sair) uygulanacaktır.

8. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde alıcı ve satıcı yerindeki mahkemeler ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9. Yürürlük
Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “kabul ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

10. Fesih
gizlikameram.org dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.